Fakta om Kosovo

Fakta om Kosovo

1. Uavhengighet: Kosovo er en del av det tidligere Jugoslavia og ble først en selvstendig nasjon da regjeringen erklærte uavhengighet fra Serbia 17. februar 2008.

2. Internasjonale holdninger: Da Kosovo først erklærte seg selvstendig i 1990, var Albania det eneste landet som anerkjente erklæringen. I 2008 anerkjente USA og flere europeiske land Kosovos uavhengighetserklæring, mens Serbia, Russland og noen få andre land fordømte erklæringen som ulovlig.

3. Befolkningssammensetning: Rundt 90% av Kosovos ca. 2 millioner innbyggere er etniske albanere, som hovedsakelig er muslimer. De øvrige 8% er kristne (serbisk-ortodokse) serbere som bor i den nordlige delen av Kosovo, nær den serbiske grensen. De resterende 2% er en blanding av utlendinger av annen opprinnelse.

4. Tidlig historie: I antikken var Kosovo bebodd av ulike etniske stammer som gjerne slo seg sammen med andre lokale grupper. I 160 f.Kr. ble området erobret av romerne. Fra 400-tallet e.Kr. er det uklart hva som skjedde i området, men rundt 850 e.Kr. ble det innlemmet i det første bulgarske riket. Fra da av styrte bulgarerne området vekselvis med serberne frem til slutten av 1100-tallet, da serberne definitivt erobret regionen.

5. Slaget ved Blackbird Plain: Det berømte "slaget på Amselsletten" i 1389 fant sted i Kosovo. Selv om slaget involverte flere folkeslag, var det først og fremst serbere som kjempet mot tyrkere (osmanere). Begge sider ble trolig supplert av albanere og kosovoalbanere. Slaget omtales i dag ofte som den serbiske identitetens vugge.

Fakta: Kosovo var hjemsted for "Slaget på Solsortesletten
Attribusjon: Mathiasrex - Wikipedia.org

Fakta: Slaget på Solsortesletten i 1389 fant sted i det området som i dag er kjent som Kosovo. Slaget er allment ansett som en hendelse som formet den serbiske identiteten.

 

6. 1455 – 1912: I årene 1455-1912 var Kosovo en del av det osmanske riket. I 1912, under den første Balkankrigen, tapte osmanene Kosovo til serberne.

7. Første verdenskrig: Vinteren 1915-1916 under første verdenskrig tapte serberne Kosovo til Bulgaria og Østerrike-Ungarn. I 1918 ble Kosovo en del av kongeriket Jugoslavia, i 1922 ble Kosovo delt i tre områder, og i 1929 ble Kosovo gjenforent med kongeriket Jugoslavia.

8. Andre verdenskrig: Under 2. verdenskrig. Under andre verdenskrig ble Kosovo kontrollert av Albania, som var under italiensk styre. Provinsen Kosovo fikk sin nåværende form i 1945.

9. 1945 – 2008: Perioden fra 1945 til 1990-tallet var preget av spenninger mellom etniske grupper og den resulterende nasjonalismen. På slutten av 1990-tallet startet Kosovokrigen, som ble utkjempet mellom Jugoslavia på den ene siden og kosovoalbanere med NATO-støtte på den andre. Krigen ble avsluttet i juni 1999 da Serbia overga seg. Samme år ble Kosovo satt under FN-administrasjon. Årene frem til Kosovos selvstendighet (i 2008) var generelt preget av presidentskifter, politisk uro og sporadiske kamper mellom serbere og etniske albanere.

10. Til stede: Den økonomiske politikken på 1990-tallet, internasjonale sanksjoner, begrenset tilgang til handel og finansiering og etniske konflikter er alle faktorer som har bidratt til å gjøre Kosovo til et av de fattigste landene i Europa i dag.

Kosovos landskap er preget av at landet er et gammelt elveleie omgitt av fjell.
Produksjon: vegamaster + gardnergp - Flickr.com

Landskapet i Kosovo er preget av de omkringliggende fjellene og landets beliggenhet på et gammelt, flatt elveleie.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Den sørøstlige delen av Europa. Mellom Serbia og Makedonia
 • Landegrenser: Abania (112 km), Makedonia (159 km), Montenegro (79 km) og Serbia (352 km).
 • Kystlinje: 0 km (innlandsstat)
 • Klima: Relativt kalde vintre med mye snøfall. Varme og tørre somre og høster. Påvirkning fra fjellene og Middelhavet (Adriaterhavet) skaper regionale variasjoner i klimaet. Maksimal nedbør forekommer i perioden oktober - desember.
 • Landskap: Flatt elveleie ca. 400-700 m over havet og omgitt av fjellkjeder med høyder på opptil 2500 m.
 • Laveste punkt: 297 m (Drini i Bardhe/Beli Drim)
 • Høyeste punkt: 2 656 m (Gjeravica/Deravica)
 • Naturressurser: Nikkel, bly, sink, magnesium, brunkull, kaolin, krom og bauksitt.
 • Største by: Pristina
 • Hovedstad: Pristina
 • Totalt areal (kvadratkilometer): n/a
 • Landområder (km2): n/a
 • Urbane områder (km2): n/a
 • Jordbruksareal (km2): n/a
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): n/a
 • Skogareal (% av landarealet): n/a
 • Plantearter (høyere), truet: n/a
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): n/a

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): n/a
 • Befolkning i største by: n/a
 • Befolkningsvekst (årlig %): n/a
 • Befolkning, totalt: n/a
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): n/a
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): n/a
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): n/a
 • Etniske grupper: 92% albanere, 8% andre (serbere, bosniere, romfolk, tyrkere, egyptere, gorani, ashkali).
 • Sprog: Albansk og serbisk er de offisielle språkene. I tillegg snakkes bosnisk, tyrkisk og romani på grunn av tilstedeværelsen av disse minoritetene i landet.
 • Religioner: muslimer, serbisk-ortodokse og romersk-katolske
 • Nettoinnvandring: n/a

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 24,60 (2017)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 7,22 (2021)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): n/a
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 2.818,34 (2014)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 5.768,00 (2020)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): -1,36 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 1.761.985,00 (2022)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): n/a
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): n/a
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): n/a
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): n/a
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): n/a

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 74,15 (2021)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 76,81 (2021)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Arbeidsstyrke, totalt: 4,72 (2020)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 9,10 (2021)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): -5.000,00 (2023)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 32,90 (2022)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): n/a
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): n/a
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): n/a
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): n/a

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 41,07 (2022)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 1,52 (2021)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 32,30 (2010)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): n/a
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): n/a
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): n/a

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 21.413.695.825,71 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): n/a
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): n/a
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 17,60 (2015)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 12,09 (2022)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 57,57 (2021)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 110,77 (2021)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 12,09 (2022)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 21,32 (2022)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 79,55 (2021)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): n/a
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): n/a
 • Leger (per 1 000 innbyggere): n/a
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 136,43 (2022)

Fakta om Kosovos økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 9.409.473.517,95 (2022)
 • BNP-vekst (årlig %): 5,22 (2022)
 • BNP per innbygger (US$): 5.340,27 (2022)
 • BNP, KPP (US$): 26.378.945.355,62 (2022)
 • BNI (US$): 9.531.102.909,09 (2022)
 • BNI-vekst (årlig %): 4,53 (2022)
 • Bruttosparing (% av BNP): 24,71 (2022)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 1,31 (2018)
 • Utlånsrente (%): 6,65 (2018)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 11,58 (2022)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 136,43 (2022)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): n/a
 • Vareeksport (US$): 107.601.580,18 (2022)
 • Vareimport (US$): 216,45 (2022)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 3,80 (2017)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 89,44 (2018)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 13,09 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 13,18 (2022)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 27,57 (2022)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 2.594.521.427,82 (2022)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 1.239.809.413,50 (2022)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 1,13 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 11,14 (2021)
 • Militære utgifter (% av BNP): 109,51 (2022)
 • Militære utgifter (US$): n/a

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 1,31 (2018)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 5,60 (2019)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): n/a
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): n/a