Fakta om Estland

Fakta om Estland

1. Online-utvalg: I 2005 var Estland det første landet i verden til å avholde et politisk valg over internett.

2. Kratere: Estland har den høyeste konsentrasjonen av meteorkratere i verden (flest meteorkratere per km2).

3. Hovedsteder: Selv om Tallinn er Estlands eneste offisielle hovedstad, er landet unikt ved å ha en rekke uoffisielle hovedsteder, hver med sitt særpreg. Tartu er for eksempel den kulturelle og intellektuelle hovedstaden, mens Pärnu er kjent som "sommerhovedstaden".

4. To uavhengighetsdager: Estland har to nasjonale uavhengighetsdager. Estland ble selvstendig fra Russland 24. februar 1918 og 20. august 1991 etter 51 års okkupasjon.

5. Minst religiøse land: Estland er det minst religiøse landet i verden; bare 16% anser religion som viktig i hverdagen, mens hele 78% ikke anser religion som viktig. De resterende 6% prosentene har enten nektet å svare eller svart "vet ikke". Tallene er hentet fra undersøkelser utført av Gallup i årene 2006-2009.

Fakta: Kiiking er navnet på en sport som ble oppfunnet i Estland i 1996.
Navngivelse: meeky - Flickr.com

Fakta: Kiiking er en sport der målet er å svinge så kraftfullt som mulig. Jo mer kraft du legger i svingen, jo lengre blir armene i svingen. Rekorden er 7 m og 2 cm

 

6. Paul Keres: Mer enn 100 000 mennesker deltok i begravelsen til den estiske sjakkmesteren Paul Keres (1916-1975) i 1975.

7. Kiiking: Estiske Ado Kosk oppfant sporten "kiiking" rundt 1996. Navnet på sporten kommer fra det estiske ordet "kiik", som betyr "sving" eller "sving". Sporten innebærer en stor sving som kan rotere 360 grader. Jo mer kraft du legger i svingen, desto lengre blir svingarmene. Den nåværende rekorden er 7 meter og 2 centimeter, og innehas av Andrus Aasamäe.

8. Gratis transport: Siden 2013 har all offentlig transport i hovedstaden Tallinn vært gratis. Tiltaket ble iverksatt for å redusere antall biler i byen og gjøre livet enklere for byens mindre bemidlede borgere.

9. Skoger: Rundt 61% av Estland er dekket av skog, og de vanligste treslagene er furu, gran og bjørk.

10. Honning: I 1994 ble Estland det første landet i Europa som innførte en "flat" skattesats på 26%, som gjelder for alle innbyggere på alle inntektsnivåer. Den nye universelle skattesatsen erstattet de tidligere 3 skattesatsene for personinntekt og 1 for selskapsinntekt. Senere fulgte Litauen (i 1994) og Latvia (i 1995) etter.

Fakta: Estland har flere uoffisielle hovedsteder
Attribusjon: cremona daniel + Bernt Rostad + markow76

Selv om Tallinn (øverst) er Estlands offisielle hovedstad, finnes det flere uoffisielle hovedsteder i landet, blant annet Tartu (til venstre), den intellektuelle hovedstaden, og Pärnu (til høyre), "sommerhovedstaden".

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Øst-Europa. Mellom Latvia og Russland, med kystlinje mot Østersjøen og Finskebukta.
 • Landegrenser: Latvia (343 km) og Russland (290 km)
 • Kystlinje: 3 794 km
 • Klima: Kystklima med våte, moderate vintre og kjølige somre.
 • Landskap: Sumpete lavland. Flatt i nord og kupert i sør.
 • Laveste punkt: 0 m (Østersjøen)
 • Høyeste punkt: 318 m (Suur Munamagi)
 • Naturressurser: Oljeskifer, torv, sjeldne mineraler, fosfater, leire, bryozokalk, sand, dolomitt og dyrkbar jord.
 • Største by: Tallinn
 • Hovedstad: Tallinn
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 45.340,00 (2021)
 • Landområder (km2): 42.656,57 (2015)
 • Urbane områder (km2): 449,97 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 9.870,00 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 23,09 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 57,04 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 0,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 5,34 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 31,13 (2021)
 • Befolkning i største by: 454.245,00 (2023)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 1,28 (2023)
 • Befolkning, totalt: 1.366.188,00 (2023)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): 1,57 (2023)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): 89,48 (2022)
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 30,19 (2023)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): 0,61 (2023)
 • Etniske grupper: 68,7% estere, 24,8% russere, 1,7% ukrainere, 1% hviterussere, 0,6% finner, 1,6% andre og 1,6% uspesifisert.
 • Sprog: 68,5% estisk (det offisielle språket), 29,6% russisk, 0,6% ukrainsk, 1,2% annet og 0,1% uspesifisert.
 • Religioner: 9,9% lutherske, 16,2% ortodokse, 2,2% andre kristne (inkluderer metodister, syvendedagsadventister, romersk-katolske og pinsevenner), 0,9% andre, 54,1% ingen og 16,7% uspesifisert.
 • Nettoinnvandring: -1.000,00 (2023)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 1,41 (2022)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 8,60 (2022)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 11,26 (2019)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 12,80 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 82,40 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 73,70 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 77,94 (2022)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 4,50 (2019)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 58,20 (2019)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 147,04 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 6,50 (2019)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 1,50 (2022)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 24,30 (2021)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 3,10 (2021)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 6,38 (2023)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 752.419,00 (2023)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 37,74 (2023)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 70,26 (2023)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): 22,50 (2022)
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 8,50 (2021)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 99,26 (2022)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 69,81 (2023)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 9,60 (2023)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 99,87 (2021)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 30.405.485.728,91 (2023)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 6.732,37 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 91,02 (2022)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 155,03 (2022)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 29,70 (2020)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 17,30 (2023)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 4,17 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 20.608,00 (2022)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): 24,32 (2022)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 14,00 (2003)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 1.033,00 (2017)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 1.695.000,00 (2020)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 558.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 1.033,00 (2017)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 290,00 (2021)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 4,57 (2018)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 24,30 (2019)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 11,18 (2021)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 3,86 (2020)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 165,86 (2023)

Fakta om Estlands økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 80,62 (2019)
 • BNP-vekst (årlig %): 40.744.848.827,95 (2023)
 • BNP per innbygger (US$): -3,01 (2023)
 • BNP, KPP (US$): 29.823,75 (2023)
 • BNI (US$): 66.932.475.061,81 (2023)
 • BNI-vekst (årlig %): 39.377.296.254,03 (2023)
 • Bruttosparing (% av BNP): -0,75 (2022)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 13,76 (2021)
 • Utlånsrente (%): 38,00 (2019)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 9.089.541.989,21 (2023)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 165,86 (2023)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 156,16 (2023)
 • Vareeksport (US$): 19.669.000.000,00 (2023)
 • Vareimport (US$): 22.963.000.000,00 (2023)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 11,67 (2023)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 12,55 (2023)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 105,65 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 94,58 (2022)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 23,19 (2023)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 22,31 (2023)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 12,71 (2023)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 5.179.065.878,11 (2023)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 7.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 2,09 (2022)
 • Militære utgifter (US$): 810.916.556,58 (2022)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 13,76 (2021)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 9,16 (2023)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 0,16 (2017)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 31,96 (2022)