Fakta om Hellas

Santorini i Hellas
 1. Begjær: Hellas er et av de landene der folk har samleie oftest. I gjennomsnitt sies det at de har samleie 164 ganger i året. Det betyr at de har intimt samleie nesten annenhver dag i året.
 2. Vær hilset: I Hellas anses det som en fornærmelse å vinke til folk med åpen hånd, slik vi andre er vant til. Der nede hilser man med to knyttede hender. Det er også helt normalt at grekere spytter etter deg når du har gitt dem en kompliment. Det er faktisk for å beskytte deg.
 3. Familie: Vi dansker har det travelt med å flytte hjemmefra og bo for oss selv. I Hellas finnes det faktisk ikke mange sykehjem. Det forventes at du beholder dine eldre kjære hjemme til de dør. Unge mennesker bor også hjemme til de gifter seg.
 4. Bursdag: Egentlig er det ikke så farlig å bli feiret på bursdagen sin. Det er imidlertid en større sak å markere når navnedagen din kommer. Det er dagen du deler med en helgen med samme navn.
 5. Kontrast: Med tanke på at viktige oppfinnelser som vestlig filosofi, de olympiske leker, matematiske prinsipper med mer har sitt utspring i antikkens Hellas - den gang regnet som verdens mest kulturelt avanserte samfunn - har landet de siste årene vært en skygge av seg selv, med høy arbeidsledighet og behov for økonomiske redningsaksjoner.
 6. Turisme: Hvis du ikke har vært på ferie i Hellas, kjenner du sikkert noen som har vært det. Faktisk er Hellas et så populært reisemål at det hvert år kommer dobbelt så mange turister til landet som det bor mennesker der.
 7. Demokrati: De gamle grekerne utmerket seg med mange unike oppdagelser og oppfinnelser. Blant dem er demokratiet. Faktisk danner deres antikke demokratiprinsipp grunnlaget for den moderne formen for demokrati som brukes i mange andre land i dag.
 8. Stemmerett: Selv om Hellas la grunnlaget for det moderne demokratiet, er de kanskje litt for opptatt av at prinsippene også skal gjelde i selve landet. Derfor er det ikke så mye en rett som en plikt å stemme i landet. Ifølge loven må alle borgere over 18 år stemme ved valg.
 9. Øyer: Hvis du har sett på et kart over Hellas, vil du sikkert legge merke til at det er relativt mange øyer i landet. Faktisk er det mer enn 2000 av dem, men bare 170 av dem er bebodd av mennesker. Til sammenligning bor 40 % av landets innbyggere i hovedstaden Athen.
 10. Vann: I Danmark har vi mange øyer og en lang kystlinje på 8750 kilometer. Men den blekner i forhold til Hellas', som er nesten 14 500 kilometer.

Øyer i Hellas

Fakta: Selv om det finnes mer enn 2000 øyer i Hellas, er bare 170 av dem bebodd.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Sør-Europa; grenser til Egeerhavet, Det joniske hav og Middelhavet, mellom Albania og Tyrkia.
 • Landegrenser: Albania 212 km, Bulgaria 472 km, Makedonia 234 km, Tyrkia 192 km
 • Kystlinje: 13 676 km
 • Klima: Temperert; milde, våte vintre, varme, tørre somre.
 • Landskap: Fjellområder med områder som strekker seg ut i havet som halvøyer eller øykjeder.
 • Laveste punkt: Middelhavet: 0 m
 • Høyeste punkt: Mount Olympus: 2 917 m
 • Naturressurser: Brunkull, råolje, jernmalm, bauksitt, bly, sink, nikkel, magnesitt, marmor, salt, vannkraftpotensiale.
 • Største by: Athen
 • Hovedstad: Athen
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 131.960,00 (2021)
 • Landområder (km2): 128.795,91 (2015)
 • Urbane områder (km2): 2.748,66 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 58.671,88 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 45,52 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 30,27 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 72,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 4,77 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 82,00 (2021)
 • Befolkning i største by: 3.154.463,00 (2023)
 • Befolkningsvekst (årlig %): -0,63 (2023)
 • Befolkning, totalt: 10.361.295,00 (2023)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): -0,24 (2023)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): 62,88 (2022)
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 19,33 (2023)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): -2,25 (2023)
 • Etniske grupper: 91.6% gresk, 4.4% albansk, 4% annet
 • Sprog: 99% gresk (det offisielle språket), 1% annet (inkluderer engelsk og fransk).
 • Religioner: 81-90% gresk-ortodoks (offisiell religion), 2% muslimsk, 3% annet, 4-15% ingen, 1% uspesifisert
 • Nettoinnvandring: 5.000,00 (2023)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 1,43 (2022)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 7,30 (2022)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 7,12 (2019)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 13,40 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 83,30 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 78,10 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 80,64 (2022)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 8,30 (2019)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 43,27 (2022)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 97,41 (2022)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 1,90 (2019)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 3,30 (2022)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 24,80 (2021)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 2,60 (2021)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 11,07 (2023)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 4.645.359,00 (2023)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 27,93 (2023)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 59,77 (2023)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): 18,80 (2021)
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 6,30 (2021)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 98,64 (2021)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 80,67 (2023)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 11,45 (2023)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 93,91 (2009)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 257.597.176.032,87 (2023)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 5.062,61 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 83,17 (2022)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 109,06 (2022)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 33,50 (2020)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 26,72 (2023)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 7,09 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 14.032,00 (2022)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): 2,10 (2022)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 154,00 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 2.339,00 (2021)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 7.406.000,00 (2020)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 2.324.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 2.339,00 (2021)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 653,00 (2021)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 4,20 (2018)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 8,40 (2019)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 3,70 (2019)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 6,31 (2020)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 115,61 (2023)

Fakta Hellas' økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 68,42 (2019)
 • BNP-vekst (årlig %): 238.206.312.632,53 (2023)
 • BNP per innbygger (US$): 2,01 (2023)
 • BNP, KPP (US$): 22.990,01 (2023)
 • BNI (US$): 426.748.711.342,70 (2023)
 • BNI-vekst (årlig %): 236.451.919.413,73 (2023)
 • Bruttosparing (% av BNP): 3,89 (2022)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 9,41 (2021)
 • Utlånsrente (%): 28,30 (2019)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 37.292.400.269,98 (2023)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 115,61 (2023)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 94,66 (2023)
 • Vareeksport (US$): 55.047.000.000,00 (2023)
 • Vareimport (US$): 88.617.000.000,00 (2023)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 20,21 (2023)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 12,16 (2023)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 102,76 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 100,09 (2022)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 11,75 (2023)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 15,66 (2023)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 8,85 (2023)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 21.083.588.846,74 (2023)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 147.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 3,69 (2022)
 • Militære utgifter (US$): 8.104.853.298,78 (2022)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 9,41 (2021)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 3,46 (2023)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 0,16 (2017)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 29,03 (2022)